1. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII HOTELIERE

 

Ctr. …… din data de …………..

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Societatea Comercială OTP TOURISM BUSINESS SRL, cu sediul în OTOPENI str. Zborului, nr. 11, Corp 4, județul Ilfov, cod poștal 075100, cod unic de înregistrare 40841070, telefon contact 0744536527, reprezentată de FLORENTINA RUSEV – Director General, în calitate de PRESTATOR denumita in continuare AIR AQUA RESIDENCES OTOPENI/ AIR AQUA DELUXE.

si

S.C ___________________________ cu sediul in ____________________,Str______________________, Nr,______, telefon __________________ ,fax ____________________ Cont _________________________________  deschis la __________ Suc _____________ , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. _______________________, cod fiscal __________________, avand licenta Seria__________ nr.______________, e-mail: __________________________, reprezentata prin____________________, Administrator, denumita in continuare BENEFICIAR.

 

CAP. I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

În baza acestui contract  societatea, mai sus denumita OTP TOURISM BUSINESS SRL va presta la cererea BENEFICIARULUI servicii hoteliere în spatiile de cazare menționate în anexele prezentului contract sositi prin intermediul beneficiarului.

CAP. II. PERIOADA DE INCHIRIERE

2.1.Incheierea contractului de prestari servicii se realizeaza in urmatorele situatii:

2.1.1   In momentul in care beneficiarul/turistul accepta conditiile contractuale (confirmarea rezervarii, plata integrala a serviciilor conttractate) inclusiv dar fara a se limit ala serviciile achizitionate prin mijloace electornice la distanta (telefon, desktop, aplicatii, etc.).

 • Atunci cand rezervarea este confirmata de catre operatorii AIR AQUA RESIDENCES prin orice forma de comunicare agreata de AIR AQUA RESIDENCES insa fara a se limita la telefon, sms, email, și/sau altă formă de comunicare acceptată expres de părți.
 • In vederea procesarii unei rezervari pot fi solicitate avansuri si /sau garantarea acesteia cu un card de credit/debit valid. Conditiile de rezervare difera in functie de specificul rezervarii, numarului de persoane, sezon si/sau alti factori care vor fi comunicati catre client.

2.2. Validitatea contractului de prestari servicii

Prezentul contract nu este necesar a fi incheiat in forma scrisa, in conditiile in care prezentul contract de prestari servicii turistice este prezentat si pus la dispozitie clientului/turistului/beneficiarului pe website-ul companiei OTP TOURISM BUSINESS SRL – AIR AQUA RESIDENCES OTOPENI sau este comunicat prin orice alte mijloace cum ar fi dar fara a se limita la mijloace de comunicare electronica (email, fax, whatssap, messenger, online chat, fax, etc.) insa poate fi prezentat si sub forma de pliant, inscrisuri, etc., obligatia de informare a societatii se considera indeplinita prin inscrierea si informarea turistului conform mijloacelor prezentate mai sus, contractul cuprinzand clauzele din cuprinsul art. 12 alin. 2 din OG nr. 107/1999, ORDONANTA privind activitatea de comercializare a pachetelor turistice, republicata.

Va rugam sa luati la cunostinta ca toate fotografiile, descrierile si informarile sunt cu titlul orientativ, calitatea serviciilor fiind conform celor relatate si conform criteriilor de clasificare.

CAP. III. PRET SI MODALITATI DE PLATA A SERVICIILOR PRESTATE

3.1  PREŢUL CAZARII se compune din costul serviciilor turistice efective şi/sau cu/fara TVA. Preţul nu este specificat în prezentul contract, acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie turistului.

Tarifele afisate de catre AIR AQUA RESIDENCES la receptie sunt dupa cum urmeaza:

– camera  single            ……RON/noapte/cazare/1persoana

– camera standard       ……. RON/noapte/cazare/2persoane

– apartament standard ……. RON/noapte/cazare/4persoane

– apatament  superior  ……. RON/noapte/cazare/4persoane

– apartament deluxe    ……. RON/noapte/cazare/4persoane

– apartament family    ……. RON/noapte/cazare/6persoane

– garsoniera                …… RON/noapte/cazare/3persoane

 • Micul dejun costa 30 lei/persoana si trebuie sa fie confirmat in prealabil de catre AIR AQUA RESIDENCES.
 • Clientul inchiriaza camerele pentru care a optat conform facturii si este direct raspunzator de toate persoanele participante la cazare/eveniment.
 • Camerele vor fi utilizate conform destinatiei lor – Cazare/inchiriere, fiind interzis Clientului sa organizeze petreceri sau alte evenimente in interiorul acestora. Camerele pentru nefumatori vor fi respectate ca atare.
 • Persoanele cazate sunt strict raspunzatoare de lucrurile pe care le detin in camerele inchiriate, de incuierea camerelor si pastrarea cheilor/cartelelor de acces precum si inapoirea acestora la predare.
 • Clientul si participantii la eveniment sunt singurii raspunzatori de utilizarea in bune conditii a spatiului inchiriat, orice lipsa sau dauna provocata camerelor din vina persoanelor cazate va fi suportata exclusiv de catre Client.
 • In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
 • In caz de intarziere se pot efectua facturi de penalizare, suma fiind in valoare de 0.1% din suma neachitata, acestea daca nu vor fi onorate vor putea depasi debitul neachitata initial.
 • Pret si modalitati de plata – conform datelor prezentate pe Factura atasata contractului.
 • Plata se va efectua conform intelegerii intre parti, conform specificului rezervarii si /sau solicitarii si facturii fiscale emise.

CAP. IV.  ANULARI SI PENALIZĂRI

4.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice cu mai putin de 3 zile inainte de check-in (72 de ore) care face obiectul prezentului contract, el datorează penalizări în proporție de 100 % din prețul pachetului de servicii sau din avansul deja achitat.

4.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice și a achitat un avans, nu achită ratele aferente sau restul de plată în termenul specificat pe site-ul AA contractul se consideră reziliat de drept, iar societatea are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reținerea penalizărilor aferente.

4.3. În caz de anulare sau neprezentare a rezervărilor ce fac obiectul pachetelor de servicii comercializate în cadrul Ofertelor speciale sau în sistem Early Booking, se aplică penalizare în cuantum de 100% din valoarea achitată.

4.4.Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor legale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

4.5. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Prestatorul nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

4.6. Pentru grupurile de turisti anularea este posibila fara penalizare cu pana la 21 de zile inaintea sosirii, cu penalizare de 20% dupa 20-10 zile inainte de perioada sosirii si cu o penalizare de 100% daca rezervarea se anuleaza cu 10 zile inainte de check-in.

 CAP. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

5.1.  Asigura spațiul de cazare confirmat BENEFICIARULUI.

5.2. Serviciile suplimentare: spălătorie, minibar, transfer sau alte servicii comandate se fac contra cost, separat de valoarea serviciilor de cazare prevăzute în prezentul contract.

 • Sa respecte obligaţiile contractuale pentru fiecare rezervare confirmată. Dacă din motive obiective nu poate efectua acest lucru el îl va despăgubi pe Beneficiar si/sau va reloca oaspetele si/sau il despagubeste numai pentru pierderea reală suferită şi depune toate eforturile pentru transferul şi cazarea clientului la alta proprietate cu conditii similare de cazare.

 

CAP. VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI SI TURISTULUI

6.1. Ziua de cazare începe la orele 14:30 și se termină la orele 11:00. Penalizarile pentru eliberarea comerelor mai tarziu de aceste ore sunt enumerate pe lung in capitolul Termeni si Conditii de utilizare a serviciilor turistice (parte a acestui contract).

6.2.  Sa comunice clar, concis numarul de camere si rezervarea pentru serviciile pe care le contracteaza.

6.3.  Sa notifice prestatorul despre orice modificari, anulari, modificari ale termenilor rezervarilor in timp util.

6.4. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camerele/apartamentele și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Prestatorul nu se se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămari suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui articol.

6.5. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora stabilite pentru transfer la/de la aeroport. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta.

6.6. Fiecare turist în parte este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate și să completeze Fișa de Anunțare a Sosirii și Plecării on line sau receptie în veerea îndeplinirii formalităților necesare acordării serviciilor turistice.

 

Rezoovarea unui reclamatii se efectueaza in 30 de zile.

CAP. VII FORȚA MAJORĂ

 • Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
 • Partea care invoca forta majora se obliga sa o notifice celeilalte Parti, in termen de 15 zile de la data aparitiei evenimentului si sa ia toate masurile posibile  pentru limitarea consecintelor.
 • In caz de forta majora, notificata in conditile prevazute mai sus, Partile pot conveni, in scris, suspendarea executarii prezentului Contract sau incetarea lui.
 • Interventia unui caz de forta majora nu produce efecte asupra obligatiilor deja scadente intre Parti pana la data aparitiei evenimentului.

 

CAP. VIII NOTIFICARI

 • In acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresata de o Parte catre cealalta, este valabil indeplinita, daca va fi transmisa la adresa imobilului care face obiectul prezentului contract sau la adresa sediului social pentru PRESTATOR, respectiv la adresa sediului social pentru BENEFICIAR si/ sau prin orice mijloc electronic prezentat mai sus.
 • In cazul in care notificarea se va comunica prin posta, se va folosi scrisoarea recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de catre destinatar in ziua mentionata de stampila oficiului postal primita pe confirmarea de primire.
 • In situatia in care comunicarea notificarii se va face prin fax sau mail sau orice alt mijloc media, se va considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

 

CAP. IX LITIGII 

 

 • Orice litigii ce se vor naste intre parti din derularea prezentului Contract se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord, vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

 

CAP X. DISPOZITII FINALE

 • Prezentul contract, impreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.Orice modificare a prezentului Contract se va face prin acordul de vointa al Partilor.

 

 

 • Prevederile prezentului Contract se vor completa cu dispozitiile Codului civil si ale actelor normative care reglementeaza in materie de natura juridica, in masura in care nu contravin prevederilor din prezentul Contract.

 

 • Prin plata contravalorii serviciilor (avans sau integral) turistul a luat cunoștință, a înțeles și este de acord cu toate clauzele prezentului contract, iar prin primirea cheii/codului de acces în cameră, declară că a luat la cunoștință de starea generală a camerei/apartamentului/unității de cazare și inventarul acesteia și se obligă să-l predea în aceleași condiții, fiind răspunzator de orice lipsă și/sau deteriorare a acesteia și/sau a obiectelor de inventar.

 

 • Turistul declară că PRESTATORUL l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 107/1999. Prin acceptarea pachetelor de servicii turistice achiziționate la distanță prin mijloace electronice, turistul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercilizare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta AIR AQUA RESIDENCES.

 

 • Noi, Partile semnatare, declaram ca avem capacitatea legala de a contracta si suntem de acord cu intreg continutul prezentului Contract, care reprezinta vointa noastra libera si neviciata.

 

 • Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 107/1999, republicată în 2008 și actualizată, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, precum și Ordinul nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice  emis de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

 

 • Partile din acest Contract declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord ca prezentul act sa reprezinte inscrisul in baza caruia debitele scadente si/sau orice suma datorata intre Parti, sa devina certa, lichida si exigibila.

 In conformitate cu prevederile Legii 102/2005, modificata prin legea 129/2018 si cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, noi, partile contractante declaram ca suntem de acord cu prelucrarea acestor date, in vederea intocmirii prezentului act si cu furnizarea informatiilor referitoare la datele personale si la continutul actului, catre autoritatile abilitate de lege, la cererea acestora.

 

 Prezentul Contract contine 7 pagini si a fost redactat in 2 exemplare originale, cate una pentru fiecare Parte.

 

Semnat astazi, …………………………………..

  

ANEXE CONTRACT PRESTARI SERVICII HOTELIERE:

 

 1. Termeni si conditii servicii hoteliere pentru turist;
 2. Politici de anulare pentru agentie;
 3. Politica de confidentialitate pentru agentie;
 4. Factura fiscala emisa pentru agentie;
 5. Tarife pentru agentie;

 

Prestator,                                                                                 Beneficiar,

 

OTP TOURISM BUSINESS SRL                             SC…………………………..         

Stampila                                                                 Stampila

 

Director General,                                                    Reprezentant,

FLORENTINA RUSEV                                               Nume……………………………  

Semnătura_______________                                   Semnătura_______________